قالب ببب

قالب جدید <p style="text-align: center;">قالب جدید</p>

قالب سه ستونه صورتی Beautiful Web <div class="cvrastx" style="margin: 20px auto; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 0px; font-family: "Times New Roman"; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; top: 5px; display: table;"><a href="http://yas98.ir/1392/06/08/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-beautiful-web/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 226);"><img width="350" height="388" src="http://yas98.ir/wp-content/uploads/2013/08/qalebyas20.jpg" class="attachment-single-post-thumbnail wp-post-image" alt="قالب سه ستونه صورتی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" /></a></div><div class="mjk" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: byekan; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 0);">قالب سه ستونه صورتی Beautiful Web</span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">قالب بسیار زیبای سه ستونه قابل استفاده برای تامامی موضوعات در رنگ صورتی</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">به زودی رنگ بندی دیگه این قالب در سایت یاس ۹۸ قرار داده میشود</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><a href="http://yas98.ir/wp-content/uploads/2013/08/cod-20.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">برای نمایش کد قالب اینجا کلیک کنید</span></a></p></div>

قالب تفریحی سه ستونه ۹۸love <div class="cvrastx" style="margin: 20px auto; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 0px; font-family: "Times New Roman"; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; top: 5px; display: table;"><a href="http://yas98.ir/1392/10/07/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%87-98love/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 226);"><img width="350" height="388" src="http://yas98.ir/wp-content/uploads/2013/12/qalebyas41.jpg" class="attachment-single-post-thumbnail wp-post-image" alt="قالب تفریحی سه ستونه love98" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" /></a></div><div class="mjk" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: byekan; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 0);">قالب تفریحی سه ستونه love98</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قالب سایت love98 تهیه شده برای سرویس های وبلاگ دهی</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">این اولین قالب با سئو ۱۰۰% هستش که توسط ما منتشر میشه و از این به بعد<a href="http://yas98.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 226);"> قالب</a> ها با <a href="http://yas98.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 226);">سئو</a>بالا برای بازدید کنندگاه سایت <a href="http://yas98.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 226);">یاس ۹۸</a> قرار داده خواهد شد.<br /><br />قالب را برای بلاگ فا دانلود کنید و سپس در قسمت ویرایش قالب خود بگذارید</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><br /></p></div>

قالب سایت دانلودها برای دابلیو بلاگ <div class="cvrastx" style="margin: 20px auto; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: 0px; font-family: "Times New Roman"; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; top: 5px; display: table;"><a href="http://yas98.ir/1393/02/08/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%86-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 226);"><img width="350" height="388" src="http://yas98.ir/wp-content/uploads/2014/04/qalebyas70.jpg" class="attachment-single-post-thumbnail wp-post-image" alt="قالب سایت دانلودها | ورژن وبلاگ" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" /></a></div><div class="mjk" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 23px; font-family: byekan; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 0);">قالب سایت دانلودها | ورژن وبلاگ</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قالب بی نظیر سایت دانلود ها با ظاهری کاملا متفاوت و حرفه ای</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">قالب سایت دانلود ها که جز برترین سایت های دانلود در ایران میباشد که طرفداران بسیار زیادی دارد،قالب این سایت جز برترین قالب های دانلود میباشد که تیم ترجمه یاس۹۸ برای اولین بار و به طور حرفه ای این قالب بسیار زیبا را برای سرویس های وبلاگ دهی ترجمه و به صورت رایگان در اختیار تمامی بازدید کنندگان سایت یاس۹۸ قرار داده ایم.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><br /></p></div>

آغاز به کار وبلاگ بلاگ یو ! <div><strong>با عرض سلام و احترام ؛</strong></div><div><br /></div><div>از این پس در این وبلاگ تمامی قالب هایی که شما کاربران عزیز می توانید در بلاگ یو از آن استفاده کنید قرار می گیرد.</div><div><br /></div><div><strong>متشکر ؛ گروه مدیریت بلاگ یو</strong></div>